Ghana Music

Sarkodie – Bleeding MP3 + LYRICS [Updated]

Off Sarkodie ongoing EP “Alpha” We dash you track number “3” titled Bleeding Produced by Atown TSB. Get it beneath.

DOWNLOAD MP3

Bleeding Lyrics

First nanka boys mami pressure
They just wanna put me on a stretcher
Chale menni sauce menni ketchup
Still a i was crushing on vanessa
But sesia a got it all together
Fr3mi nana bediako im stacking all the cheddar
Sesia mi ex girl tr)mi letter
Men its gon take forever cuz
3mer3 a na mi wi kanso no massa na wo kahu dea p3 b33bi na parki
Menam fom na wo ni me nni asem
3n3 me sofa so na wob3 relaxi hw3
Wonnim m’ahyase3 wone ambr3 de3 aa
Wontumi tafre meho angwa oo
Chale no new friends no new friends
Me menp3 hau nti na wofr3 me manfa oo
This for ma day ones
Down to the bottom ma C9
Pogasty angelo my true life savers
Mona mo deservi big time favors
Nyankop)n de me si baabi pa aa
Hw3 mentumi forgetti old boys
Menam fom na wonka meho aa
3ne3 massa won deservi mi Rolls Royce
no way!
First paa na mi bleedi
na wokuta Panamera na wo feeli
chale way back na mi bleedi
buh na woti Sakumono na wo feeli
3ne y3mu wan na 3bleedi
massa wo bleedi ena mi feeli 3x
massa forgeti yawa no y3 feeli
chale massa wo bleedi ena mi feeli 3x
massa forgeti yawa no y3 feeli
tie chalie Posigee mede wo aseda ka oo
nea w’ay3 amame de3 mano ntumi ka oo
afeb)) mentim nyiwo ma oo
meho adwuma nkoaa 3ny3 Nyame aa nka wonna oo
black nana Nyame nhyira no 3bi nka wo
ka nea wop3 na meny3 biribi ma wo
wo ambr3 meho dea ma musuo nka wo
na b3 bisa me s3 wode ka na mentua ma wo
Y3 wos3 wotena mu aa na 3tu
b)m)den aa ne k) tie kaakaaku
Nana Nyame sane bra na womma 3su
loyalty na me s)re aa med3 b) asuo
first b) me bisia wose manimu s)n
3n3 w’ani yatra w’anit)n
mekasa koraa wose manum metirim b)n
s3wo p3 sika se no s3)np3 biribi nt)n
wok) ahokyer3 mu na wop3 me simpoa
fak) mpaeb) mu na 3ny3 byforce
woaboa me p3n nso na s3 m3timi aboa aa
kakyer3 me me nipa na gyae roff
coz first paa na mi bleedi
na wokuta Panamera na wo feeli
chale way back na mi bleedi
buh na woti Sakumono na wo feeli
3ne y3mu wan na 3bleedi
massa wo bleedi ena mi feeli 3x
massa forgeti yawa no y3 feeli
chale massa wo bleedi ena mi feeli 3x
massa forgeti yawa no y3 feeli

Trending Songs:

Be the first to comment and win airtime

Back to top button